Thông tin liên hệ
Ông Phan Đức Thắng
Chi hội trưởng Hà Nội 1